Έρευνα και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της εξ’ αποστάσεως πιστοποίησης των επαγγελμάτων που δεν καλύπτονται από τυπική εκπαίδευση στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Οι υποχρεώσεις στο πλαίσιο το έργου περιελάμβαναν:

1. Την μελέτη του Οριστικού Αναλυτικού Σχεδίου της Ενέργειας ΙΙ του Έργου της ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑΣ και ειδικότερα των κειμένων που μέχρι τώρα έχουν αναπτυχθεί και αφορούν το Σύστημα της εξ Αποστάσεως Πιστοποίησης Επαγγελματικών προσόντων στις ΜΜΕ.

2. Τη συστηματική διερεύνηση των σύγχρονων τάσεων στον τομέα της πιστοποίησης, αξιοποιώντας την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία αλλά και τις όποιες σχετικές έρευνες των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.


Το τελικό παραδοτέο ήταν μελέτη η οποία περιελάμβανε:

α) Την καταγραφή και ανάλυση όλων των πολιτικών και συστημάτων πιστοποίησης (διαδικασίες, κριτήρια, εργαλεία) που εφαρμόζονται στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της πιστοποίησης προσόντων, με έμφαση στην αποτίμηση της άτυπης μάθησης.

β) Την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και την συμβολή τους στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας των συστημάτων πιστοποίησης και ειδικότερα της εξ αποστάσεως πιστοποίησης.

γ) Τη διατύπωση συνολικής πρότασης – με βάση και τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του μοντέλου της εξ αποστάσεως πιστοποίησης που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑΣ – για την θεσμοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος.