Μελέτες και Έρευνες

Η ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. έχει να επιδείξει αξιόλογη τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο τομέα με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και ερευνών σε θέματα που άπτονται ευρέως φάσματος αντικείμενα.

 

2024

Η συμμετοχή των Δήμων στο ΕΣΠΑ 2021-2027 στα πρώτα 4 χρόνια υλοποίησης

Αναθέτουσα Αρχή Ι.Τ.Α.-ΙΝΣΤ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

MICROIDEA - MICROcredential Identifying, DEveloping, testing and Accessing inovative approaches

Αναθέτουσα Αρχή European Commision
Εταιρικό σχήμα ACRONYM Ltd.
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2023

Διερεύνηση και ανάλυση αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης σε ειδικότητες που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ

Αναθέτουσα Αρχή ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Εκπόνηση του Επιχειρησιακού σχεδίου & των Ερευνών του Παρατηρητηρίου Μετάβασης

Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (40%) - HEADWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (60%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2021

Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής με εστίαση στους νέους από ομάδες σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού

Αναθέτουσα Αρχή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΕΑΔ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2016

Μελέτη για τη στρατηγική της ΚΕΔΕ για το μεταναστευτικό πρόβλημα και επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη χρηματοδότηση δράσεων

Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ (ΙΤΑ ΚΕΔΕ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Κατάρτιση τεύχους διακήρυξης προδιαγραφών αναδόχου για την εισαγωγή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Οικονομίας κ Ανάπτυξης - Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2015

Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αναθέτουσα Αρχή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Μελέτη ίδρυσης και λειτουργίας Φορέα Έρευνας και Τεχνολογίας Πελοποννήσου στο Πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αναθέτουσα Αρχή Περιφέρεια Πελοποννήσου
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Γενική έρευνα εργαζομένων της Πράξης με τίτλο «Δράσεις των Κοινωνικών Εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας.

Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (50%) - METRON ANALYSIS (50%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Μελέτη Ενίσχυσης του Τουρισμού μέσα από τον Πολιτισμό και εξειδίκευσης εικαστικών και παραστατικών εκδηλώσεων

Αναθέτουσα Αρχή Πελοπόννησος Α.Ε.
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2014

Σύνταξη μελέτης προτύπων, μορφών διαχείρισης και πηγών χρηματοδότησης για το έργο 'Κατασκευή εγκαταστάσεων μονάδας αξιοποίησης υγρών και στερεών αποβλήτων υποπροϊόντων ελαιοτριβείων Χαλκιδικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης'

Αναθέτουσα Αρχή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Μελέτη για την αναδιοργάν

Αναθέτουσα Αρχή Βουλή των Ελλήνων
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Μελέτη για το σχεδιασμό Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στα ΑΕΙ

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Παιδείας / ΕΥΔ Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2013

Η Πράσινη Βίβλος για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2012

Μελέτη διερεύνησης του τρόπου διοικητικής και λειτουργικής αποκέντρωσης των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και οργάνωση της αποκεντρωμένης λειτουργίας τους

Αναθέτουσα Αρχή ΟΑΕΔ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2011

Διαμόρφωση Πλαισίου Προτάσεων της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τις πολιτικές κατάρτισης απασχολουμένων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και σύνδεσή τους με τις ανάγκες των αγορών εργασίας

Αναθέτουσα Αρχή ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2010

Αποτύπωση κατάστασης κ διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων αναφορικά με τα επαγγελματικά προσόντα, τις διαδικασίες πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας και τη διαμόρφωση των κλαδικών επαγγελματικών προσόντων για τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ

Αναθέτουσα Αρχή ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2009

Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο της επιθεώρησης του έργου "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση"

Αναθέτουσα Αρχή Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2008

Μελέτες για την Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 και την έναρξη υλοποίησής του

Αναθέτουσα Αρχή ΕΥΔ ΥΠΕΣΔΔΑ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Αδήλωτη εργασία

Αναθέτουσα Αρχή ΜΟΔ Α.Ε.
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2006

Μετατροπή προγραμμάτων σπουδών δύο ειδικοτήτων σε προγράμματα σπουδών Αρχικής-Σ.Ε.Κ. σε μορφή μονάδων και σπονδύλων (units-modules)

Αναθέτουσα Αρχή ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΕΠΙΣ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Εκπόνηση εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας στο πλαίσιο του Ν.3429/2005

Αναθέτουσα Αρχή ΕΟΜΜΕΧ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2005

Έρευνα και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της εξ’ αποστάσεως πιστοποίησης των επαγγελμάτων που δεν καλύπτονται από τυπική εκπαίδευση στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο

Αναθέτουσα Αρχή 1ος κύκλος της Κ.Π. EQUAL
Εταιρικό σχήμα Α.Σ. “ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ”
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Γλωσσάρι Όρων Πιστοποίησης

Αναθέτουσα Αρχή ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΕΠΙΣ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Μελέτη Αναγκών Κατάρτισης & Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού για τους Αξιολογητές των Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής & Επαγγελματικής 'Ενταξης ΑμεΑ & Απεξαρτημένων Ατόμων/Ατόμων υπό Απεξάρτηση. Κατάρτιση Αξιολογητών των ΚΕΚ & των Εξειδικευμένων Κέντρων

Αναθέτουσα Αρχή ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΩΝ (ΕΚΕΠΙΣ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ - ΕΕΔΕ
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Εκπόνηση μελέτης ένταξης χρηματοδοτούμενων δράσεων των ιδιωτικών ΙΕΚ στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Αναθέτουσα Αρχή Ε.Υ.Δ. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΕ
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

1992

Εφαρμογή της Αρχής της Επικουρικότητας στις Διαρθρωτικές Πολιτικές της Κοινότητας

Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ