Τεχνική υποστήριξη και Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων από Ε.Ε. Προγραμμάτων

Η εταιρία εξαρχής παρείχε τέτοιου είδους υπηρεσίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι η εταιρία είναι εγγεγραμμένη σε πλήθος καταλόγων προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

2024

MICROIDEA - MICROcredential Identifying, DEveloping, testing and Accessing inovative approaches

Αναθέτουσα Αρχή European Commision
Εταιρικό σχήμα ACRONYM Ltd.
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2023

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ ως Διαχειριστική Αρχή

Αναθέτουσα Αρχή ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΜΔΤ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (33%) - PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑE (34%) , HEADWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΑΕ (33%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2022

Υποστήριξη της ΕΥΔ για την επιτάχυνση της εφαρμογής και της ολοκλήρωσης του ΑΠ2Α του ΕΠ Πελοποννήσου

Αναθέτουσα Αρχή ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Λειτουργία και υποστήριξη Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

Αναθέτουσα Αρχή ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ (ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2021

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης και Προγραμματισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναθέτουσα Αρχή Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ / Υπ.Ε.Κ.Υ. / Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΔΚΑ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (50%) - EEO GROUP AE (50%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», ΤΜΗΜΑ Ι, «Τεχνική υποστήριξη Μονάδων Α' & Γ'

Αναθέτουσα Αρχή Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ / Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (50%) - EEO GROUP AE (50%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2020

Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ του ΕΠ “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΕΚΤ)

Αναθέτουσα Αρχή ΕΥΔ Ε.Π.
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Υποστήριξη της ΕΥΔ για τη βελτιστοποίηση της ενεργοποίησης και την επιτάχυνση της ένταξης δράσεων στον ΑΠ 2Α του Ε.Π. “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ“

Αναθέτουσα Αρχή ΕΥΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2019

Υποστήριξη της ΕΥΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου για το συντονισμό και βελτιστοποίηση της ενεργοποίησης των δράσεων το Αξ Προτ 2Α του Ε.Π. 'Πελοπόννησος'

Αναθέτουσα Αρχή ΕΥΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Παροχή βραχυπρόθεσμων διοικητικών υπηρεσιών στην ΕΥΔ Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας

Αναθέτουσα Αρχή ΕΥΔ Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2018

Σύμβουλος διαχειριστικής υποστήριξης ΟΑΕΔ για το έργο 'BASIC' στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI Progress

Αναθέτουσα Αρχή ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργαστικού Δυναμικού)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Τεχνική και Νομική υποστήριξη του επιχειρησιακού έργου του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

Αναθέτουσα Αρχή ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ)

Αναθέτουσα Αρχή Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Σύμβουλος υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για την υλοποίηση της πράξης

Αναθέτουσα Αρχή Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Σύμβουλος διαχειριστικής υποστήριξης ΟΑΕΔ για το έργο I.Ref.SoS στο πλαίσιο του Erasmus+

Αναθέτουσα Αρχή ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργαστικού Δυναμικού)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2017

Τεχνική και Νομική υποστήριξη του επιχειρησιακού του έργου του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

Αναθέτουσα Αρχή ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης του Ε.Φ. της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚΟ για την υλοποίηση των έργων της

Αναθέτουσα Αρχή Υποδιεύθυνση ΙΙΙ (Ε.Φ.) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚΟ (Υπ Εργασίας)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Υποστήριξη των Δικαιούχων που υλοποιούν πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Αναθέτουσα Αρχή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2016

Υπηρεσίες Συμβούλου για την ολοκλήρωση των έργων του ΕΣΠΑ του Ε.Π. ΜΔΤ

Αναθέτουσα Αρχή ΕΥΔ του Ε.Π.
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (95%) - GRANT THORNTON (5%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΥΕ Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, για την υποστήριξη στη διαχείριση και παρακολούθηση των ενεργειών για την με ΑΔΑ:7ΚΩΚ465Θ1Ω-9Η1 Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων

Αναθέτουσα Αρχή ΕΥΕ Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών Υπ Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών (ΚΕΔ)

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2014

Τεχνικός Σύμβουλος Δήμου Σάμου για συγχρηματοδοτούμενα έργα της 4ης προγραμματικής περιόδου

Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Σάμου
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης για τη μείωση και την αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Παιδείας / ΕΥΔ Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2013

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισης στην Ελλάδα - Αδυναμίες, δυνατότητες και προοπτικές

Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχιερήσεων ΓΣΕΒΕΕ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση πράξεων κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Τουρισμού
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2012

Σύμβουλος υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 στις διαδικασίες επιτόπιων επαληθεύσεων

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας

Αναθέτουσα Αρχή Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2011

Τεχνικός Σύμβουλος για την Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ στην ένταξη Πράξεων των Ερευνητικών Προγραμμάτων «Αρχιμήδης» και «Θαλής» για τις θετικά αξιολογηθείσες προτάσεις

Αναθέτουσα Αρχή ΥΠΕΠΔΒΜ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2010

Επιχειρησιακή Υποστήριξη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Αναθέτουσα Αρχή ΙΝΕ ΓΣΕΕ
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2007

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την επεξεργασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Αναθέτουσα Αρχή Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Εταιρικό σχήμα
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2006

Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου ΕΣΠΑ, καθώς και στη διαμόρφωση του Προγράμματος Αποθεματικό Απροβλέπτων της περιόδου 2007-2013

Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκής Επιτροπή
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2005

Σχεδιασμός μεθοδολογίας για τον έλεγχο και την επιτόπια παρακολούθηση των πράξεων χρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ

Αναθέτουσα Αρχή ΕΥΔ ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2003

Διαχείριση του έργου “Production of a CD-ROM for the teaching of Greek, Irish and Finnish History of Arts in Secondary School”

Αναθέτουσα Αρχή EU- Leonardo Da Vince programme
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2002

Διαχείριση προγράμματος “ΝΙΕ — News in Europe: Videoconferencing in Secondary Education”

Αναθέτουσα Αρχή EU-Minerva programme
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2001

Υποστήριξη του έργου του σύμβουλου διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Kαταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας 1994 - 1999»

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Εργασίας
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

2000

Υποστήριξη του έργου του Συμβούλου για το Λογιστικό Κλείσιμο του Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας 1994 – 1999» Νέα σύμβαση

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Εργασίας
Εταιρικό σχήμα
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ

1995

Project managment στο διετές σχέδιο “Empowerment Techniques - The Case of the Clothing Industry in Northern Greece”

Αναθέτουσα Αρχή Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)
Εταιρικό σχήμα ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ (100%)
Αντικείμενο έργου Δείτε εδώ